Pema Dorji

zobel
Designation
Zobel Gup
Email
zobel@pemagatshel.gov.bt