Singye Dorji

SD
Designation
DHO
Phone
+975-07-471158