Gewogs

གདུང་སྨད་རྒེད་འོག
བདེ་ཆེན་གླིང་རྒེད་འོག
ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་འོག
ནོར་བུ་སྒང་རྒེད་འོག
མཁར་རྒེད་འོག
ལྕོང་ཤིང་རྒེད་འོག
གཡུ་རུང་རྒེད་འོག
ཤུ་མར་རྒེད་འོག
ཕྱི་མུངས་རྒེད་འོག
བཟོ་སྦལ་རྒེད་འོག