Jamtsho

Kh G
Designation
Khar Gup
Phone
+975 17701940