Ngajay Dorji

khar
Designation
Khar Gup
Email
khar@pemagatshel.gov.bt
Phone
+975 17631572